Iris - Classification with Visualization

Kategori: Machine Learning , 14 Aralık 2019 , JanFranco


Iris veri seti üzerinde daha önceden çalışmış, gördüğümüz algoritmaları veriseti üzerinde denemiştik. Bu yazımızda yine Iris veriseti üzerinde, aynı algoritmaları test edeceğiz. Fakat bu sefer sonuçların tamamı görsel olacak. Verileri 3 boyutlu değil 2 boyutlu görselleştirdim. İlk resim verisetini tanımak içindir. Onun dışındaki iki boyutlu resimleri, modellere ikili attributeları öğreterek elde ettim. Bir başka yazıda aynı işleri 3 boyutlu olarak da yaparız. Sınır çizimlerini (Decision boundary) ve 3 boyutlu görselleştirmeyi daha önceki yazılarda anlattım. Kodu da gayet anlaşılır, basit şekilde yazdım. Bu nedenle tek tek açıklamayacağım. Renkleri değiştirmek için scatter ve contourf methodlarındaki cmap parametresi ile oynayabilirsiniz:


import numpy as np
from sklearn.svm import SVC
from sklearn import datasets
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
from matplotlib.colors import ListedColormap
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split

df = datasets.load_iris()
print(df.data)
print(df.target)

attrNames = ["Sepal Length", "Sepal Width", "Petal Length", "Petal Width"]
names = ["Logistic Reg", "K-NN", "SVM RBF", "Decision Tree", "Random Forest", "Naive Bayes"]
classifiers = [LogisticRegression(multi_class='auto'), KNeighborsClassifier(n_neighbors=5), SVC(gamma='auto'),
        DecisionTreeClassifier(), RandomForestClassifier(n_estimators=10)]

fig = plt.figure(figsize=(8, 6))
ax = Axes3D(fig)
ax.scatter(df.data[:, [0]], df.data[:, [1]], df.data[:, [2]], c=df.target, cmap=ListedColormap(['#fff700',
                                                '#524545', '#0af7ef']))
plt.show()
iris classification


for i, j in [[0, 1], [0, 2], [0, 3], [1, 2], [1, 3], [2, 3]]:
  data = df.data[:, [i, j]]
  target = df.target
  xMin, xMax = data[:, 0].min() - .5, data[:, 0].max() + .5
  yMin, yMax = data[:, 1].min() - .5, data[:, 1].max() + .5
  xRange, yRange = np.meshgrid(np.arange(xMin, xMax, .02), np.arange(yMin, yMax, .02))
  plt.figure(figsize=(7, 4))
  plt.scatter(data[:, 0], data[:, 1], c=df.target, cmap=ListedColormap(['#fff700', '#524545', '#0af7ef']))
  plt.xlabel(attrNames[i])
  plt.ylabel(attrNames[j])
  plt.show()
  x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(data, target, test_size=.33, random_state=0)
  k = 1
  plt.figure(figsize=(15, 4))
  for name, clf in zip(names, classifiers):
    ax = plt.subplot(1, len(classifiers), k)
    clf.fit(x_train, y_train)
    res = clf.predict(np.c_[xRange.ravel(), yRange.ravel()])
    res = res.reshape(xRange.shape)
    ax.contourf(xRange, yRange, res, cmap=ListedColormap(['#c91414', '#2914c9', '#a10e83']), alpha=.8)
    ax.scatter(x_train[:, 0], x_train[:, 1], c=y_train, cmap=ListedColormap(['#fff700', '#524545', '#0af7ef']),
          edgecolors='k')
    ax.scatter(x_test[:, 0], x_test[:, 1], c=y_test, cmap=ListedColormap(['#fff700', '#524545', '#0af7ef']),
          edgecolors='k', alpha=0.6)
    ax.set_xticks(())
    ax.set_yticks(())
    ax.set_title(name)
    k += 1

  plt.tight_layout()
  plt.show()
iris classification

iris classification

iris classification

iris classification

iris classification

iris classification

iris classification

iris classification

iris classification

iris classification

iris classification

iris classification


Sonraki Yazı: K-Means
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.