Pandas, Operations, groupby, join, merge

Kategori: Python , 12 Eylül 2019 , JanFranco


Bu yazımda Pandas kütüphanesini kullanarak veri analiz operasyonları gerçekleştireceğiz. Kütüphaneyi import ederek başlayalım:


import pandas as pd
Manuel olarak basit bir veri kümesi oluşturalım:


data = {"Department": ["IT", "HR", "PR", "PR", "IT", "HR"],
    "Worker": ["Jan", "Jane", "JohnD", "JaneD", "John", "Nick"],
    "Salary": [3000, 3500, 2500, 4500, 4000, 2000]}

df = pd.DataFrame(data=data)
print(df)
>>
 Department Worker Salary
0     IT  Jan  3000
1     HR  Jane  3500
2     PR JohnD  2500
3     PR JaneD  4500
4     IT  John  4000
5     HR  Nick  2000
groupby() methodunu kullanarak departmanları gruplayalım ve sum() methodu ile her bir departmandaki toplam maaşı görelim. loc methodunu da kullanarak tek bir departmanın toplam maaş bilgisini görelim:


print(df.groupby("Department").sum())
print(int(df.groupby("Department").sum().loc["IT"]))
>>
Department    
HR      5500
IT      7000
PR      7000

7000
gropbuy() methodu ile tekrar departmanları gruplayalım. count() methodu ile kaçar veri olduğunu, max() methodu ile maksimum veriyi, min() methodu ile minimum veriyi, mean() methodu ile veri ortalamasını bulalım:


print(df.groupby("Department").count())
>>
      Worker Salary
Department        
HR        2    2
IT        2    2
PR        2    2
print(df.groupby("Department").max())
>>
      Worker Salary
Department        
HR      Nick  3500
IT      John  4000
PR     JohnD  4500
print(df.groupby("Department").mean())
>>
      Salary
Department    
HR      2750
IT      3500
PR      3500
print(df.groupby("Department").min()["Salary"]["IT"])
>>
3000
İki yeni veri kümesi oluşturalım. concat() methodu ile iki kümeyi birleştirelim. axis parametresine 1 değerini vererek sütun bazlı birleştirme yapabiliriz:


data_1 = {"A": ["A1","A2","A3","A4"], "B":["B1","B2","B3","B4"], "C":["C1","C2","C3","C4"],}
data_2 = {"A": ["A5","A6","A7","A8"], "B":["B5","B6","B7","B8"], "C":["C5","C6","C7","C8"],}

df1 = pd.DataFrame(data=data_1, index=[1, 2, 3, 4])
df2 = pd.DataFrame(data=data_2, index=[5, 6, 7, 8])

df3 = pd.concat([df1, df2])
df4 = pd.concat([df1, df2], axis=1)
print(df3)
print(df4)
>>
  A  B  C
1 A1 B1 C1
2 A2 B2 C2
3 A3 B3 C3
4 A4 B4 C4
5 A5 B5 C5
6 A6 B6 C6
7 A7 B7 C7
8 A8 B8 C8
   A  B  C  A  B  C
1  A1  B1  C1 NaN NaN NaN
2  A2  B2  C2 NaN NaN NaN
3  A3  B3  C3 NaN NaN NaN
4  A4  B4  C4 NaN NaN NaN
5 NaN NaN NaN  A5  B5  C5
6 NaN NaN NaN  A6  B6  C6
7 NaN NaN NaN  A7  B7  C7
8 NaN NaN NaN  A8  B8  C8
join() methodu ile iki verisetini birleştirelim:


data_1 = {"A": ["A1", "A2", "A3", "A4"], "B": ["B1", "B2", "B3", "A4"],}
data_2 = {"X": ["X1", "X2", "X3"], "Y": ["Y1", "Y2", "Y3"],}

df1 = pd.DataFrame(data=data_1, index=[1, 2, 3, 4])
df2 = pd.DataFrame(data=data_2, index=[1, 2, 3])

df3 = df1.join(df2)
df4 = df2.join(df1)
print(df3)
print(df4)
>>
  A  B  X  Y
1 A1 B1  X1  Y1
2 A2 B2  X2  Y2
3 A3 B3  X3  Y3
4 A4 A4 NaN NaN
  X  Y  A  B
1 X1 Y1 A1 B1
2 X2 Y2 A2 B2
3 X3 Y3 A3 B3
df3 verisetinde df1.join dediğimizden dolayı, 4 satırımız olacaktır. join(df2) methodunu kullandığımız için satırların devamına X ve Y sütunları da eklenmiştir ancak X ve Y sütunlarının 4. satırları NaN değere sahiptir. df4 verisetinde ise df2.join dediğimiz için ve parametre olarak df1 verisetini gönderdiğimiz için, 3 satırımız olacak ve df1 verisetinin 4. satırı birleşme işlemine girmeyecektir.
İki yeni veri seti oluşturalım, merge() methodu ile birleştirelim. merge() methodunun on parametresine "key" değerini atarsak iki veri kümesini key sütunundaki ortak verilere göre birleştirecektir.


data_1 = {"A": ["A1", "A2", "A3"], "B": ["B1", "B2", "B3"], "key": ["K1","K2","K3"]}
data_2 = {"X": ["X1", "X2", "X3", "X4"], "Y": ["Y1", "Y2", "Y3", "Y4"], "key": ["K1","K2","K5","K4"]}

df1 = pd.DataFrame(data=data_1, index=[1, 2, 3])
df2 = pd.DataFrame(data=data_2, index=[1, 2, 3, 4])

df3 = pd.merge(df1, df2, how="inner", on="key")
print(df3)
>>
  A  B key  X  Y
0 A1 B1 K1 X1 Y1
1 A2 B2 K2 X2 Y2
Burada how parametersinin değerini inner olarak atadık. Inner merge veya inner join işleminde, on parametresinde verilen sütunun iki kümede de ortak satırlarını alırız. Left merge veya left join işleminde, ilk verilen kümenin yani sol kümenin tüm satırları alınır. Eğer on parametresindeki ortak sütunun sağ kümede boş satırları var ise NaN değeri atanır. Outer join / outer merge işleminde iki kümenin tüm satırları alınır, ortak satırlar tek basılır, farklı satırlar NaN değeri ile basılır.
Yeni bir veri kümesi oluşturalım. head() methodu ile veri kümesinin ilk 5 satırını görebiliriz. Parametre olarak herhangi bir değer vererek ilk n satırı görebiliriz. unique() methodu ile eşsiz değerleri görebiliriz. Örneğin 100 100 200 200 300 300 300 şeklinde veriler var ise bu method bize sadece 100 200 300 listesini dönecektir. nunique() methodu ile bu değerlerin sayısını return alabiliriz. value_counts() methodu ile her bir değerin kaç kez tekrar ettiğini görebiliriz:


df = pd.DataFrame({"Column1": [1, 2, 3, 4, 5, 6],
          "Column2": [100, 100, 200, 300, 300, 100],
          "Column3": ["Jan", "Jane", "JohnD", "JaneD", "Nick", "Will"]})

print(df.head())
>>
  Column1 Column2 Column3
0    1   100   Jan
1    2   100  Jane
2    3   200  JohnD
3    4   300  JaneD
4    5   300  Nick
print(df["Column2"].unique())
>>
[100 200 300]
print(df["Column2"].nunique())
>>
3
print(df["Column2"].value_counts())
>>
100  3
300  2
200  1
apply() methodu ile tanımladığımız bir fonksiyonu veri kümesi üzerinde uygulayabiliriz. Parametre olarak aldığı sayıyı 3 ile çarpıp return eden bir fonksiyon tanımlayalım ve veri kümesi üzerinde uygulayalım:


def times3(x):
  return x * 3


print(df["Column2"].apply(times3))
>>
0  300
1  300
2  600
3  900
4  900
5  300
columuns değeri ile sütunları, index değeri ile indexleri görüntüleyebilir, sort_values() methodu ile sütundaki değerleri sıralayabiliriz.


df = pd.DataFrame({"Column1": [1, 2, 3, 4, 5, 6],
          "Column2": [100, 100, 200, 300, 300, 100],
          "Column3": ["Jan", "Jane", "JohnD", "JaneD", "Nick", "Will"]})

print(df.columns)
print(df.index)
print(df.sort_values("Column2"))
>>
Index(['Column1', 'Column2', 'Column3'], dtype='object')
RangeIndex(start=0, stop=6, step=1)
  Column1 Column2 Column3
0    1   100   Jan
1    2   100  Jane
5    6   100  Will
2    3   200  JohnD
3    4   300  JaneD
4    5   300  Nick
Yeni bir veri kümesi oluşturalım. Veri kümesini ilk görüntülediğimizde index olarak 0, 1, 2, 3 şeklinde gitmekte, sütun isimleri ise ay, şehir, nemdir. pivot_table methodu ile ayları index, şehri sütun, nemleri ise veri yapabiliriz:


df = pd.DataFrame({
  "Month": ["March", "April", "May", "March", "April", "May", "March", "April", "May"],
  "City": ["Ankara", "Ankara", "Ankara", "Istanbul", "Istanbul", "Istanbul", "Izmir", "Izmir", "Izmir"],
  "Humidity": [10, 25, 50, 21, 67, 80, 30, 70, 75]})

print(df)

df = df.pivot_table(index="Month", columns="City", values="Humidity")
print(df)
>>
  Month   City Humidity
0 March  Ankara    10
1 April  Ankara    25
2  May  Ankara    50
3 March Istanbul    21
4 April Istanbul    67
5  May Istanbul    80
6 March   Izmir    30
7 April   Izmir    70
8  May   Izmir    75

City  Ankara Istanbul Izmir
Month             
April   25    67   70
March   10    21   30
May    50    80   75


Sonraki Yazı: Matplotlib, Creating and Designing Graphs
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.