Workers App

Kategori: Java , 26 Temmuz 2019 , JanFranco


Swing ile yaptığım basit bir çalışanlar uygulaması paylaşacağım. Basit fonksiyonları olan bir GUI program.

Program açıldığında veritabanına bağlanıyor ve verileri tabloya aktarıyor. Add Worker ile txtBoxlardaki bilgiler alınıp veritabanına kaydediliyor, Delete Worker ile veritabanından seçili worker siliniyor, Update Worker ile seçili Workerın bilgileri txtBoxlardaki bilgiler ile değiştiriliyor.

Workers App


import java.awt.EventQueue;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JButton;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.DefaultComboBoxModel;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;

public class WorkerPanel extends JFrame {

	private static final long serialVersionUID = 1L;
	private JPanel contentPane;
	private JTable table;
	private String conStr = "jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=forJava;user=janfranco;password=123456789";
  private Connection conn = null;
  private JTextField txtName;
  private JTextField txtSurname;
  private JTextField txtSalary;
  private JLabel lblNewLabel;

	public static void main(String[] args) {
		EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
			public void run() {
				try {
					WorkerPanel frame = new WorkerPanel();
					frame.setVisible(true);
				} catch (Exception e) {
					e.printStackTrace();
				}
			}
		});
	}
	
	public void update_table() {
		lblNewLabel.setText("");
		DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) table.getModel();
		model.setRowCount(0);
		try {
      Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
      conn = DriverManager.getConnection(conStr);
      String query = "SELECT * FROM dbo.workers";
      Statement statement;
      statement = conn.createStatement();
			ResultSet resultSet = statement.executeQuery(query);
	    while(resultSet.next()){
	      Object[] add = {resultSet.getInt(1), resultSet.getString(2), resultSet.getString(3), resultSet.getString(4), resultSet.getInt(5)};
	      model.addRow(add);
	    }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      lblNewLabel.setText("Error!");
    } catch (SQLException ex) {
      lblNewLabel.setText("SQL Error!");
    }
	}

	public WorkerPanel() {
		setResizable(false);
		setTitle("Worker Panel");
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setBounds(100, 100, 678, 231);
		contentPane = new JPanel();
		contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
		setContentPane(contentPane);
		contentPane.setLayout(null);
		
		table = new JTable();
		table.setModel(new DefaultTableModel(
			new Object[][] {
			},
			new String[] {
				"ID", "Name", "Surname", "Department", "Salary"
			}
		));
		table.setBounds(10, 11, 516, 150);
		contentPane.add(table);
		
		lblNewLabel = new JLabel("New label");
		lblNewLabel.setBounds(10, 171, 381, 25);
		contentPane.add(lblNewLabel);
		
		JButton btnDeleteWorker = new JButton("Delete Worker");
		btnDeleteWorker.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
		    int selectedRow = table.getSelectedRow();
		    DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) table.getModel();
		    if(selectedRow == -1){
		      if(table.getRowCount() == 0){
		        lblNewLabel.setText("Workers = 0");
		      }
		      else{
		        lblNewLabel.setText("Select a worker!");
		      }
		    }
		    else{
		    	String query = "DELETE FROM dbo.workers WHERE id = ";
		    	query += model.getValueAt(selectedRow, 0);
		    	Statement statement;
					try {
						statement = conn.createStatement();
						statement.executeUpdate(query);
						update_table();
					} catch (SQLException e) {
						lblNewLabel.setText("SQL Error!");
					}
		    }
			}
		});
		btnDeleteWorker.setBounds(401, 172, 125, 23);
		contentPane.add(btnDeleteWorker);
		
		txtName = new JTextField();
    txtName.setText("Name");
    txtName.setBounds(536, 14, 126, 20);
    contentPane.add(txtName);
    txtName.setColumns(10);
    
    txtSurname = new JTextField();
    txtSurname.setText("Surname");
    txtSurname.setBounds(536, 45, 126, 20);
    contentPane.add(txtSurname);
    txtSurname.setColumns(10);
    
    JComboBox comboBox = new JComboBox();
    comboBox.setModel(new DefaultComboBoxModel(new String[] {"DEP1", "DEP2", "DEP3", "DEP4"}));
    comboBox.setBounds(536, 76, 126, 20);
    contentPane.add(comboBox);
    
    txtSalary = new JTextField();
    txtSalary.setText("Salary");
    txtSalary.setBounds(536, 107, 126, 20);
    contentPane.add(txtSalary);
    txtSalary.setColumns(10);
    
		JButton btnNewButton = new JButton("Add Worker");
		btnNewButton.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
				String query = "INSERT INTO dbo.workers VALUES ('";
				query += txtName.getText() + "', '";
				query += txtSurname.getText() + "', '";
				query += comboBox.getSelectedItem() + "', ";
				query += Integer.valueOf(txtSalary.getText()) + ")";
				
				Statement statement;
				try {
					statement = conn.createStatement();
			    ResultSet res = statement.executeQuery(query);
				} catch (SQLException e) {
					lblNewLabel.setText("SQL Error!");
				}
				
				update_table();
				
			}
		});
		btnNewButton.setBounds(537, 138, 125, 23);
		contentPane.add(btnNewButton);
		
		JButton btnUpdateWorker = new JButton("Update Worker");
		btnUpdateWorker.addActionListener(new ActionListener() {
			public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
				int selectedRow = table.getSelectedRow();
		    DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) table.getModel();
		    if(selectedRow != -1){
		    	String query = "UPDATE dbo.workers SET name = '";
					query += txtName.getText() + "', surname = '";
					query += txtSurname.getText() + "', department = '";
					query += comboBox.getSelectedItem() + "', salary = ";
					query += Integer.valueOf(txtSalary.getText()) + " WHERE id = ";
					query += model.getValueAt(selectedRow, 0) + ";";
					
					Statement statement;
					try {
						statement = conn.createStatement();
				    ResultSet res = statement.executeQuery(query);
					} catch (SQLException e) {
						lblNewLabel.setText("SQL Error!");
					}
					
					update_table();
		    } else {
		    	lblNewLabel.setText("Select a worker!");
		    }
			}
		});
		btnUpdateWorker.setBounds(537, 172, 125, 23);
		contentPane.add(btnUpdateWorker);
		
		table.addMouseListener(new MouseAdapter() {
			@Override
			public void mouseClicked(MouseEvent arg0) {
				DefaultTableModel model = (DefaultTableModel) table.getModel();
				int selectedRow = table.getSelectedRow();
				txtName.setText((String) model.getValueAt(selectedRow, 1));
	      txtSurname.setText((String) model.getValueAt(selectedRow, 2));
			}
		});
		
    update_table();
    
	}
	
}
Dediğim gibi program oldukça basit. Tabloda scroll çubuğu yok, hata kontrolleri tam anlamıyla yapılmamış, Object Oriented prensipleri yok. Daha önce aynı uygulamayı daha kapsamlı bir şekilde hazırlamıştım. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://github.com/janFrancoo/Java-Projects/tree/master/Workers%20App


Sonraki Yazı: Space Game
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.