Snake Game in Java

Kategori: Java , 07 Ağustos 2019 , JanFranco


C dilinde yaptığım yılan oyununu bu sefer Java ile kodladım. C versiyonundaki zamanlama ve zehirli food olaylarını yapmadım. Geliştirilmeye müsait, basit tuttum. Kodları vereyim, Main.java ile başlayayım:


import java.awt.EventQueue;
import javax.swing.JFrame;

public class Main extends JFrame {

	private static final long serialVersionUID = 1L;

	public static void main(String[] args) {
		EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
			public void run() {
				try {
					Main frame = new Main();
					frame.setVisible(true);
				} catch (Exception e) {
					e.printStackTrace();
				}
			}
		});
	}

	public Main() {
		setTitle("Snake | Jan Franco");
		setResizable(false);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setBounds(100, 100, 1012, 583);
		Panel contentPane = new Panel();
		setContentPane(contentPane);
	}

}
Snake.java:public class Snake {

	private int x, y;
	
	public Snake(int x, int y) {
		this.x = x;
		this.y = y;
	}

	public int getX() {
		return x;
	}

	public void setX(int x) {
		this.x = x;
	}

	public int getY() {
		return y;
	}

	public void setY(int y) {
		this.y = y;
	}

}
SnakeBody.java:public class SnakeBody extends Snake{
	
	private int dir;

	public SnakeBody(int x, int y, int dir) {
		super(x, y);
		this.dir = dir;
	}

	public int getDir() {
		return dir;
	}

	public void setDir(int dir) {
		this.dir = dir;
	}
	
}
Bend.java:public class Bend {

	private int x, y, dir, enabled;
	
	public Bend(int x, int y, int dir, int enabled) {
		this.x = x;
		this.y = y;
		this.dir = dir;
		this.enabled = enabled;
	}

	public int getX() {
		return x;
	}

	public void setX(int x) {
		this.x = x;
	}

	public int getY() {
		return y;
	}

	public void setY(int y) {
		this.y = y;
	}

	public int getDir() {
		return dir;
	}

	public void setDir(int dir) {
		this.dir = dir;
	}
	
	public int getEnabled() {
		return enabled;
	}
	
	public void setEnabled(int enabled) {
		this.enabled = enabled;
	}
	
}
Food.java:public class Food {

	private int x, y;
	
	public Food(int x, int y) {
		
		this.x = x;
		this.y = y;
		
	}

	public int getX() {
		return x;
	}

	public void setX(int x) {
		this.x = x;
	}

	public int getY() {
		return y;
	}

	public void setY(int y) {
		this.y = y;
	}
	
}
Panel.java:


import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Rectangle;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;
import javax.swing.Timer;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.imageio.stream.FileImageInputStream;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.border.EmptyBorder;

public class Panel extends JPanel implements KeyListener, ActionListener{
	
	private Timer timer = new Timer(5, this);
	private static final long serialVersionUID = 1L;
	private ArrayList<SnakeBody> snake = new ArrayList<>();
	private ArrayList<Bend> bends = new ArrayList<>();
	private int RIGHT = 0, LEFT = 1, DOWN = 2, UP = 3;
	private int x = 150, y = 200, bodySize = 20, bodyLength = 3, speed = 1;
	private Food food;
	private Random random = new Random();
	private BufferedImage foodImg;
	
	public Panel() {
		
		timer.start();
		
		setBackground(Color.BLACK);
		setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
		setLayout(null);
		
		requestFocus();
		addKeyListener(this);
		setFocusable(true);
		setFocusTraversalKeysEnabled(false);
		
		try {
			foodImg = ImageIO.read(new FileImageInputStream(new File("C:\\Users\\ErenS\\Desktop\\food.png")));
		} catch (IOException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		}
		
		snake.add(new SnakeBody(x, y, RIGHT));
		snake.add(new SnakeBody(x - bodySize - 5, y, RIGHT));
		snake.add(new SnakeBody(x - (2 * (bodySize + 5)), y, RIGHT));
		food = new Food(750, 60);
		
	}
	
	public boolean is_game_over() {
		
		SnakeBody head = snake.get(0);
		
		if(head.getX() < 0 || head.getY() < 0 || head.getX() > 980 || head.getY() > 530) {
			return true;
		}
		
		for(SnakeBody sb : snake) {
			if(snake.indexOf(sb) != 0) {
				for(int i=0; i<bodySize; i++) {
					if((head.getX() == sb.getX() + i && head.getY() == sb.getY() + i) ||
							(head.getX() == sb.getX() - i && head.getY() == sb.getY() - i)) {
								return true;
					}	
				}
			}
		}
		
		return false;
		
	}
	
	@Override
	public void paintComponent(Graphics g) {
		super.paintComponent(g);
		
		g.setColor(Color.red);
		
		for(SnakeBody sb : snake) {
			g.fillOval(sb.getX(), sb.getY(), bodySize, bodySize);
		}
		
		if(is_game_over()) {
			timer.stop();
			System.exit(0);
		}
		
		g.drawImage(foodImg, food.getX(), food.getY(), foodImg.getWidth() / 10, 
				foodImg.getHeight() / 10, this);

	}
	
	@Override
	public void actionPerformed(ActionEvent e) {

		for(SnakeBody sb : snake) {
			
			for(Bend b : bends) {
				if(b.getEnabled() == 1) {
					if((sb.getX() == b.getX() && sb.getY() == b.getY()) || 
							(sb.getX() == (b.getX() + 1) && sb.getY() == (b.getY() + 1)) ||
							(sb.getX() == (b.getX() - 1) && sb.getY() == (b.getY() - 1)) ||
							(sb.getX() == (b.getX() + 2) && sb.getY() == (b.getY() + 2)) ||
							(sb.getX() == (b.getX() - 2) && sb.getY() == (b.getY() - 2)) ||
							(sb.getX() == (b.getX() + 3) && sb.getY() == (b.getY() + 3)) ||
							(sb.getX() == (b.getX() - 3) && sb.getY() == (b.getY() - 3))) {
						
						sb.setDir(b.getDir());
						if(snake.indexOf(sb) == bodyLength - 1) {
							b.setEnabled(0);
						}
						
					}
				}
			}
			
			if(sb.getDir() == RIGHT) {
				sb.setX(sb.getX() + speed);
			}
			if(sb.getDir() == LEFT) {
				sb.setX(sb.getX() - speed);
			}
			if(sb.getDir() == UP) {
				sb.setY(sb.getY() - speed);
			}
			if(sb.getDir() == DOWN) {
				sb.setY(sb.getY() + speed);
			}
		}
		
		SnakeBody head = snake.get(0);
				
		if(new Rectangle(head.getX(), head.getY(), bodySize, bodySize).
				intersects(new Rectangle(food.getX(), food.getY(), bodySize, bodySize))) {
			if(snake.get(bodyLength - 1).getDir() == RIGHT) {
				snake.add(new SnakeBody(snake.get(bodyLength - 1).getX() - 7 - bodySize, 
						snake.get(bodyLength - 1).getY(), snake.get(bodyLength - 1).getDir()));
			}
			if(snake.get(bodyLength - 1).getDir() == LEFT) {
				snake.add(new SnakeBody(snake.get(bodyLength - 1).getX() + 7 + bodySize, 
						snake.get(bodyLength - 1).getY(), snake.get(bodyLength - 1).getDir()));
			}
			if(snake.get(bodyLength - 1).getDir() == DOWN) {
				snake.add(new SnakeBody(snake.get(bodyLength - 1).getX(), snake.get(bodyLength - 1).getY() 
						- 7 - bodySize, snake.get(bodyLength - 1).getDir()));
			}
			if(snake.get(bodyLength - 1).getDir() == UP) {
				snake.add(new SnakeBody(snake.get(bodyLength - 1).getX(), snake.get(bodyLength - 1).getY() 
						+ 7 + bodySize, snake.get(bodyLength - 1).getDir()));
			}
				
			bodyLength++;
			food.setX(random.nextInt(951));
			food.setY(random.nextInt(501));
		}
		
		repaint();
	}

	@Override
	public void keyPressed(KeyEvent e) {
		
		int code = e.getKeyCode();
		int headX = snake.get(0).getX();
		int headY = snake.get(0).getY();
		int dir = snake.get(0).getDir();
		
		if (code == KeyEvent.VK_RIGHT) {
			if(dir != RIGHT && dir != LEFT) {
				bends.add(new Bend(headX, headY, RIGHT, 1));
			}
		}
		if (code == KeyEvent.VK_LEFT) {
			if(dir != RIGHT && dir != LEFT) {
				bends.add(new Bend(headX, headY, LEFT, 1));
			}
		}
		if (code == KeyEvent.VK_UP) {
			if(dir != UP && dir != DOWN) {
				bends.add(new Bend(headX, headY, UP, 1));
			}
		}
		if (code == KeyEvent.VK_DOWN) {
			if(dir != UP && dir != DOWN) {
				bends.add(new Bend(headX, headY, DOWN, 1));
			}
		}
		if (code == KeyEvent.VK_ESCAPE) {
			timer.stop();
			System.exit(0);
		}
		
		repaint();
	}

	@Override
	public void keyReleased(KeyEvent e) {

	}

	@Override
	public void keyTyped(KeyEvent e) {

	}

}
C versiyonuna bakmayanlar için kısaca açıklayayım, food ile yılanın head kısmı çakıştığı zaman, rastgele koordinatlar ile yeni bir food oluşuyor. Yılanın vücudundaki her bir kısım (yuvarlak) bir obje ve bu objeler bir arrayde tutuluyor. Yön tuşlarına her bastığımızda Bend sınıfından bir obje türüyor, bu bend objesinin panelde bulunduğu koordinat ile yılanın vücudundaki objeler çakıştığı zaman, bend objesinin yönü neresi ise, vücuttaki objeler de o yöne doğru hareket ediyor. Böylelikle yılan bükülmüş oluyor. Github link: https://github.com/janFrancoo/Java-Projects/tree/master/Snake%20Game


Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.