Contact Management Application

Kategori: C , 10 Eylül 2019 , JanFranco


Bu yazımda C dilinde hazırladığım bir mini projeyi paylaşacağım. Rehber uygulaması diyebiliriz. Verileri linked list yapısında sakladım. Program açıldığında karşımıza menü çıkıyor, bu menüden işlemi seçip uygulamayı kullanabiliyoruz. Kullanıcı programdan çıktığında linked list yapısındaki tüm veriler contacts isimli bir dosyaya yazılıyor. Program tekrar açıldığında menu() fonksiyonundan önce contacts dosyası aranıyor ve tüm veriler bu dosyadan linked list veri yapısına aktarılıyor. Kodu paylaşayım:


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>

int globalID = 1;
COORD coord = {0, 0};

typedef struct{
  int id;
  char name[30];
  char phone[20];
  char address[50];
  char email[30];
}contact;

typedef struct{
  contact c;
  struct node* next;
}node;

node* add_new_contact(node* head, char name[], char phone[], char address[], char email[]){
  contact c;
  node* n = malloc(sizeof(node));
  node* t = head;

  c.id = ++globalID;
  strcpy(c.name, name);
  strcpy(c.phone, phone);
  strcpy(c.address, address);
  strcpy(c.email, email);

  n->c = c;
  n->next = NULL;

  if(head == NULL){
    return n;
  }

  while(t->next != NULL)
    t = t->next;

  t->next = n;

  return n;
}


node* menu(node* head){
  int choice;
  char name[30], phone[20], address[50], email[30];

  while(choice != 6){
    system("CLS");

    printf("\n\n\t\t*** WELCOME TO THE CONTACT MANAGEMENT SYSTEM ***");
    printf("\n\n\t\t\t\tMAIN MENU");
    printf("\n\t\t\t=========================");
    printf("\n\t\t\t1. Add a new contact");
    printf("\n\t\t\t2. Edit an existing contact");
    printf("\n\t\t\t3. Search a contact");
    printf("\n\t\t\t4. Delete a contact");
    printf("\n\t\t\t5. List all contacts");
    printf("\n\t\t\t6. Exit from the application");
    printf("\n\t\t\t=========================");

    printf("\n\t\t\t|| Enter: ");
    scanf("%d", &choice);
    system("CLS");

    switch(choice){
      case 1:
        printf("Name: ");
        scanf("%s", name);
        printf("Phone: ");
        scanf("%s", phone);
        printf("Address: ");
        scanf("%s", address);
        printf("E-Mail: ");
        scanf("%s", email);

        if(head == NULL){
          head = add_new_contact(head, name, phone, address, email);
        }
        else{
          add_new_contact(head, name, phone, address, email);
        }
        break;
      case 2:
        edit_contact(head);
        break;
      case 3:
        search_contact(head);
        break;
      case 4:
        delete_contact(&head);
        break;
      case 5:
        list_all_contacts(head);
        break;
    }
  }

  return head;
}

void edit_contact(node* head){
  node* t = head;
  char name[30], phone[20], address[50], email[30];

  printf("Name: ");
  scanf("%s", &name);

  while(t != NULL){
    if(strcmp(t->c.name, name) == 0){
      printf("Name: ");
      scanf("%s", name);
      printf("Phone: ");
      scanf("%s", phone);
      printf("Address: ");
      scanf("%s", address);
      printf("EMail: ");
      scanf("%s", email);

      strcpy(t->c.name, name);
      strcpy(t->c.phone, phone);
      strcpy(t->c.address, address);
      strcpy(t->c.email, email);
    }
    t = t->next;
  }

  if(t == NULL)
    printf("Not Found.");
}

void search_contact(node* head){
  int found = 0;
  char name[30], choice;
  node* t = head;

  printf("Name: ");
  scanf("%s", name);

  while(t != NULL){
    if(strcmp(t->c.name, name) == 0){
      print_contact(t->c, 0);
      found = 1;
    }
    t = t->next;
  }

  if(found == 0){
    printf("Not Found.");
  }

  printf("\n\n\n\t====================================================== Enter a Key for Menu: ");
  scanf("%c", &choice);
  scanf("%c", &choice);

}

void delete_contact(node **head){
  char name[30];
  node* t = *head, *prev;

  printf("Name: ");
  scanf("%s", name);

  if(t != NULL && strcmp(t->c.name, name) == 0){
    *head = t->next;
    free(t);
    return;
  }

  while(t != NULL && strcmp(t->c.name, name) != 0){
    prev = t;
    t = t->next;
  }

  if(t == NULL)
    return;

  prev->next = t->next;
  free(t);
}

void list_all_contacts(node *head){
  char choice;
  node* t = head;

  printf("\n\t\t==============================================");
  printf("\n\t\t\t\tLIST OF CONTACTS");
  printf("\n\t\t==============================================");
  printf("\n\n\t\tNAME\t\t\tPHONE\t\t\tADDRESS\t\t\tEMAIL");
  printf("\n\t=============================================================================================");

  while(t != NULL){
    print_contact(t->c, 1);
    printf("\n\n\n\t====================================================== Enter N for Next, anything else for Menu: ");
    scanf("%c", &choice);
    scanf("%c", &choice);
    if(choice == 'N'){
      t = t->next;
      gotoxy(0, 6);
    }
    else{
      break;
    }
  }

  if(t == NULL){
    gotoxy(0, 7);
    for(int i=0; i<1000; i++){
      printf(" ");
    }
    printf("\n\n\t\t\tLIST IS EMPTY - Q for Exit, anything else for Menu: ");
    scanf("%d", &choice);
    if(choice == 'Q'){
      exit(0);
    }
  }

}

void print_contact(contact c, int print_type){
  if(print_type == 0){        // Default print
    printf("\n\t\t%s", c.name);
    printf("\n\t\t%s", c.phone);
    printf("\n\t\t%s", c.address);
    printf("\n\t\t%s\n", c.email);
  }
  else{                // Print with controlled cursor
    printf("\n\t\t%s", c.name);
    gotoxy(40, 7);
    printf("%s", c.phone);
    gotoxy(coord.X + 24, 7);
    printf("%s", c.address);
    gotoxy(coord.X + 24, 7);
    printf("%s\n", c.email);
  }
}

void gotoxy(int x, int y){
  coord.X = x;
  coord.Y = y;
  SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);
}

node* read_contacts_from_file(node* head){
  int i;
  FILE *fp;
  char str[130];

  fp = fopen("contacts", "r");

  if(fp == NULL){
    printf("ERROR!");
    exit(0);
  }

  while(fscanf(fp, "%s", str) != EOF){
    i = 0;
    char *p = strtok(str, ",");
    char *array[4];

    while (p != NULL){
      array[i++] = p;
      p = strtok (NULL, ",");
    }

    printf("%s,%s,%s,%s", array[0], array[1], array[2], array[3]);

    if(head == NULL){
      head = add_new_contact(head, array[0], array[1], array[2], array[3]);
    }
    else{
      add_new_contact(head, array[0], array[1], array[2], array[3]);
    }
  }

  fclose(fp);

  return head;
}

void write_contacts_from_file(node *head){
  FILE* fp;
  node* t = head;

  fp = fopen("contacts", "w");

  if(fp == NULL){
    printf("ERROR!");
    exit(0);
  }

  while(t != NULL){
    fprintf(fp, "%s,", t->c.name);
    fprintf(fp, "%s,", t->c.phone);
    fprintf(fp, "%s,", t->c.address);
    fprintf(fp, "%s\n", t->c.email);
    t = t->next;
  }

  fclose(fp);
}

int main()
{
  node* head = NULL;
  head = read_contacts_from_file(head);
  head = menu(head);
  write_contacts_from_file(head);

  return 0;
}
Rehberdeki kişileri görüntüle fonksiyonunda tüm liste değil, ilk kişi gösteriliyor ve kullanıcı N (next) tuşuna bastığı takdirde sırasıyla diğer kişiler gösteriliyor. Konsolda yazıların karışmaması için gotoxy() fonksiyonunu kullandım.

Github link: https://github.com/janFrancoo/C-Projects/blob/master/Contact%20Management%20Application/contact_management.c


Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.