Calendar App

Kategori: C , 04 Ağustos 2019 , JanFranco


Geçen hafta basit bir takvim uygulaması yapmıştım, paylaşmayı unutmuşum. Basitçe 2 fonksiyon mevcut. İlk fonksiyonda tarih girdiğimizde program bize hangi güne denk geldiğini söylüyor. İkinci fonksiyon ise bildiğimiz takvim. Ay - yıl girdiğimizde haftanın günleri eşliğinde ayın günlerini görüyoruz. Bu ekranda Q - W tuşları ile aylar arasında geçiş yapabiliyoruz. Aylara notlar ekleyebiliyor, notları okuyabiliyoruz. Notların kayıtları txt dosyasına yapılıyor. Kodu da paylaşayım:


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<windows.h>

struct date{
  int day;
  int month;
  int year;
};

COORD coord = {0, 0};
char months[12][15] = {"JANUARY", "FEBRUARY", "MARCH", "APRIL", "MAY", "JUNE",
          "JULY", "AUGUST", "SEPTEMBER", "OCTOBER", "NOVEMER", "DECEMBER"};
char days[7][10] = {"MONDAY", "TUESDAY", "WEDNESDAY", "THURSDAY", "FRIDAY", "SATURDAY",
          "SUNDAY"};

void gotoxy (int x, int y){
  coord.X = x; coord.Y = y;
  SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord);
}

int menu(){
  int choice;

  printf("WELCOME TO CALENDAR APP\n\n");
  printf("1. FIND OUT THE DAY\n");
  printf("2. SEE A MONTH\n");
  printf("3. EXIT\n");

  choice = getch();
  return choice;
}

int find_out_the_day(struct date d){
  int leapCount = 0, i, firstDayOfYear, totalDays = 0, day;
  for(i=1919; i<d.year; i++){
    if(is_leap_year(i)) leapCount++;
  }
  firstDayOfYear = ((d.year - 1919) + 3 + leapCount) % 7; // 3 for (01/01/1919 -> Wednesday)
  if(d.month == 1){
    day = (d.day + firstDayOfYear - 1) % 7;
    if(day != 0){
      return day;
    }
    else{
      return 7;
    }
  }
  else{
    for(i=1; i<d.month; i++)
      totalDays += days_of_month(i);
    day = ((d.day + totalDays) + firstDayOfYear - 1) % 7;
    if(day != 0){
      return day;
    }
    else{
      return 7;
    }
  }

  return 0;
}

void see_month(struct date d){
  system("CLS");
  int i, x = 26, y = 7, choice, noteCount, startDay;
  printf("\n\n\n\t\t\t----------------------------\n");
  printf("\t\t\t\t%s %d\n", months[d.month-1], d.year);
  printf("\t\t\t----------------------------\n");
  printf("\t\t\t M  T  W  P  F  S  S\n");

  struct date d2;
  d2.day = 1;
  d2.month = d.month;
  d2.year = d.year;
  startDay = find_out_the_day(d2) - 1;
  x = 26 + (startDay * 4);

  for(i=1; i<=days_of_month(d.month, d.year); i++){
    if(x > 50){
      x = 26;
      y++;
    }
    gotoxy(x, y);
    printf("%d", i);
    x += 4;
  }

  while(1){
    noteCount = check_notes(d.month, d.year);
    printf("\n\n\n\t\t\tPrevious Month (Q) - Next Month(W)\n");
    if(!noteCount)
      printf("\t\t\tAdd Note (A) - Menu(M)\n");
    else if(noteCount == 1){
      printf("\t\t\tSee Notes (S) - 1 Note In This Month\n");
      printf("\t\t\tAdd Note (A) - Menu(M)\n");
    }
    else{
      printf("\t\t\tSee Notes (S) - %d Notes In This Month\n", noteCount);
      printf("\t\t\tAdd Note (A) - Menu(M)\n");
    }
    choice = getch();
    if(choice == 113){
      if(d.month-1 < 0){
        d.month = 12;
        d.year = d.year - 1;
        see_month(d);
      }
      else{
        d.month = d.month - 1;
        see_month(d);
      }
    }
    if(choice == 119){
      if(d.month+1 > 12){
        d.month = 1;
        d.year = d.year + 1;
        see_month(d);
      }
      else{
        d.month = d.month + 1;
        see_month(d);
      }
    }
    if(choice == 97){
      add_note(d.month, d.year);
      printf("\t\t\tDone!");
      Sleep(3000);
      see_month(d);
    }
    if(choice == 115){
      see_notes(d.month, d.year);
      Sleep(10000);
      see_month(d);
    }
    if(choice == 109){
      main();
    }
  }
}

int check_notes(int month, int year){
  int noteCount = 0;
  char str1[100];
  FILE *fp = fopen("C:/Users/ErenS/Desktop/calendar_notes.txt", "r");
  if(fp == NULL){
    return -1;
  }
  while(fscanf(fp, "%s", str1) != EOF){
    int i = 0;
    char *p = strtok(str1, ",");
    char *array[3];

    while (p != NULL){
      array[i++] = p;
      p = strtok (NULL, ",");
    }

    if(atoi(array[0]) == month && atoi(array[1]) == year){
      noteCount++;
    }
  }

  fclose(fp);

  return noteCount;
}

void see_notes(int month, int year){
  char str1[100];
  FILE *fp = fopen("C:/Users/ErenS/Desktop/calendar_notes.txt", "r");
  if(fp == NULL){
    return;
  }
  printf("\n\n\n");
  while(fscanf(fp, "%s", str1) != EOF){
    int i = 0;
    char *p = strtok(str1, ",");
    char *array[3];

    while (p != NULL){
      array[i++] = p;
      p = strtok (NULL, ",");
    }

    if(atoi(array[0]) == month && atoi(array[1]) == year){
      printf("\t\t\t%s\n", array[2]);
    }
  }

  fclose(fp);
}

void add_note(int month, int year){
  char str1[100];
  FILE *fp = fopen("C:/Users/ErenS/Desktop/calendar_notes.txt", "a+");
  if(fp == NULL){
    return;
  }
  printf("\n\n\n");
  printf("\t\t\tEnter note: ");
  scanf("%s", str1);
  fprintf(fp, "%d,%d,%s\n", month, year, str1);
  fclose(fp);
}

int days_of_month(int month, int year){
  if(month == 1 || month == 3 || month == 5 || month == 7 || month == 8 || month == 10 || month == 12)
    return 31;
  if(month == 2){
    if(is_leap_year(year))  return 29;
    else  return 28;
  }
  else
    return 30;
}

int is_leap_year(int year){
  if((year % 400 == 0) || ((year % 100 != 0) && (year % 4 == 0))) return 1;
  return 0;
}

int main()
{
  int choice, day;
  struct date d;
  system("COLOR 12");

  while(1){
    system("CLS");
    choice = menu();
    if (choice == 49){
      system("CLS");
      printf("\n\n\n\t\tENTER A DATE (DD-MM-YYYY): ");
      scanf("%d %d %d", &d.day, &d.month, &d.year);
      if(d.month > 12 || d.month < 1 || d.day > days_of_month(d.month, d.year)
        || d.day < 1 || d.year < 1919){
        printf("\tPlease enter a valid date!\n");
        Sleep(3000);
      }
      else{
        day = find_out_the_day(d);
        printf("\n\n\t\t\tDAY IS %s", days[day - 1]);
        Sleep(5000);
      }
    }
    if(choice == 50){
      system("CLS");
      printf("\n\n\n\t\tENTER A DATE (MM-YYYY): ");
      scanf("%d %d", &d.month, &d.year);
      if(d.month > 12 || d.month < 1 || d.year < 1919){
        printf("\tPlease enter a valid date!\n");
        Sleep(3000);
      }
      else{
        see_month(d);
      }
    }
    if(choice == 51){
      printf("\n\nTHANKS!\n");
      Sleep(2000);
      exit(0);
    }
  }

  return 0;
}
Burada gotoxy() fonksiyonunu kullanabilmek için "windows.h" kütüphanesini import etmeliyiz. Bu fonksiyon konsolda, cursoru istediğimiz noktaya taşımamızı sağlar.

Github: https://github.com/janFrancoo/C-Projects/blob/master/Calendar%20App/calendar.c


Sonraki Yazı: Snake Game
Yorumlar

Henüz bir yorum bulunmuyor.